onsdag 20. september 2017

Om nye private barnehager i Stavanger og problematiske vedtakI det siste har jeg fått spørsmål om hva vi politikere tenkte på når vi opprettet 100 nye private barnehageplasser i Tasta bydel, nærmere bestemt i Byfjordparken. Det er et godt spørsmål siden barnehagesjefen nå vil legge ned 70 kommunale barnehageplasser i samme bydel på grunn av overkapasitet, samtidig som den nye privat barnehage altså skal åpne i 2018. Det ser dermed ut som om vi legger ned kommunale barnehageplasser for å legge til rette for nye private aktører i bydelen, altså snikprivatisering.

Jeg har prøvd å grave litt, og etter å ha sjekket samtlige protokoller fra oppvekststyret siden 2013 uten å finne noe vedtak måtte jeg be barnehagesjefen om hjelp. Svaret er at vi politikere egentlig ikke tenkte på noe som helst når vi godkjente finansieringen av disse plassene. De ble nemlig opprettet idet vi vedtok barnehagebruksplanen for 2015-2020, men ved «en inkurie» kom det ikke klart fram i teksten. I teksten stod det bare en setning om at denne barnehagen hadde planlagt åpning i 2017. Normalt skal det fremmes egen sak, eller så skal det presiseres i tekstvedtaket når vi vedtar barnehagebruksplanen, om vi godkjenner eller avslår søknader om oppretting av nye plasser. Når ingen stusset noe mer på det den gang, så skyldes nok det at vi helt fram til sommeren 2016 trodde at det ville bli underdekning av barnehageplasser i Tasta bydel, selv med disse nye plassene. I dette regnestykket var dette plasser vi ikke hadde råd til å unnvære hvis vi skulle nå målet om full barnehagedekning. I ettertid ser vi imidlertid at dette vil koste oss dyrt. Oppvekststyret gjorde i siste møte den 13. september vedtak om alle avdelingene i Ytre Tasta barnehage skal opprettholde drift gjennom den planlagte renoveringen og erstatningen av gamle bygg, i stedet for å «midlertidig» legge ned. Imidlertid har barnehagesjefen gjort det klart overfor barnehager og foreldre at hun fortsatt mener at det er behov for å legge ned plasser i bydelen. Dermed opplever foreldrene at plassene fortsatt ikke er trygge selv om intensjonen med vedtaket slik jeg oppfatter det var at kuttene må tas i andre bydeler. 

Nå tviler jeg på at ting hadde vært så veldig annerledes hvis vi hadde blitt bedt om å gjøre et  eksplisitt vedtak om å godkjenne finansieringen av disse nye, private plassene. Den nye barnehagen skal komme som en del av prosjektet Byfjordparken, og det var politikerne i KBU som opprinnelig ba utviklerne om å legge inn en barnehage i den foreslåtte reguleringsplanen (i 2012, planen ble da sendt tilbake og endelig plan med innregulert barnehage ble vedtatt i 2014). Siden det er de samme partiene som har flertall i dag er det tvilsomt om de ville ha sagt nei til å opprette plasser i en barnehage de selv hadde bestilt. Imidlertid er det problematisk både at vi har gjort et vedtak uten å være tilstrekkelig oppmerksomme på det selv, og at vi ikke fikk diskutert de prinsipielle sidene ved det. Nå har vi enstemmig opprettet nye private barnehageplasser selv om vi er flere partier som er kritiske til private barnehager. Hadde vi i oppvekststyret fått ta skikkelig stilling til dette, så kan det være at vi hadde foreslått at kommunen skulle drifte barnehagen i stedet for å åpne for private aktører. Det hadde i vært fall vært mulig å ta den diskusjonen.  Hadde vi tatt den, kunne vi også hatt mulighet til å påvirke oppstartstidpunkt. Barnehagen er allerede utsatt en gang, har vi noen garantier for at den ikke blir det en gang til? Vi må jo gå ut ifra at kommersielle eiere ser an markedet og kanskje ikke syns det er like attraktivt å starte opp når det er nedgangstider og barnefamiliene flytter fra byen eller tar ungene ut av barnehage fordi foreldrene går arbeidsledige. 

Problemet i denne saken er selvsagt også at når disse plassene først er godkjent og finansieringen lovet, så kan vi ikke trekke det tilbake, fordi barnehageloven ikke gir kommunene noen styringsrett over private barnehager. Det er først hvis det avdekkes lovbrudd i driften av barnehagen at kommunen eventuelt kan trekke tilbake finansieringen. Når vi nå skal neddimensjonere antall plasser og legge ned barnehager så er det da kun kommunale barnehager politikerne kan gjøre noe med. Dermed er vi i den situasjonen at vi legger ned godt etablerte barnehager hvor ungene trives og hvor foreldrene er fornøyde, hvor det er gode faglige miljø og dyktige ansatte samtidig som vi legger til rette for at nye kommersielle aktører kan overta for de kommunale barnehagene som ingen ønsker å legge ned.

Det alt koker ned til er selvfølgelig barnehageloven, som gir private aktører lisens på ubegrenset tid til å få finansiert sine plasser, uansett hva som skjer med kommuneøkonomien. Uansett hva som skjer nå er det foreldrene til slutt som taper på dette.

mandag 8. august 2016

Appell på Torget i dag - Rettssikkerhet for kvinner

Her er appellen jeg holdt på Stavanger torg i dag under demonstrasjon for Rettsikkerhet for kvinner og til støtte for Andrea Voll-Voldum etter den uforståelige frifinnelsen i saken mot overgriperne hennes. Vi var over 200 på torget, noe som er kjempebra for Stavanger, særlig med tanke på at det en halvtime før kom horisontalt regn , aka Stavanger spesial.

 
Vi er samla her fordi vi er forbanna! Forbanna over et rettssystem som ikke fungerer for voldtektsofre! Forbanna over et samfunn hvor voldtekt og seksuelle overgrep er noe svært mange kvinner opplever. Forbanna over en statistikk som sier at det nærmest er straffefrihet for voldtekt. Og forbanna på offerets vegne i en sak hvor det virket helt opplagt at det var voldtekt når de tilgjengelige fakta blir vurdert, og hvor også flertallet at dommerne i retten mente det var voldtekt, men hvor gjerningsmennene allikevel ble frikjent. Vi må spørre oss – hvis det ikke kan domfelles for voldtekt i en slik sak som denne, når kan det da dømmes for voldtekt? Er det først når offeret pådrar seg så massive skader at det kan være hinsides enhver tvil at det var snakk om vold og ikke frivillighet? Er det ikke nok å være bevisstløs eller så rusa at en ikke er i stand til å samtykke? Hvis noen har dopet ned en annen person med hensikt, så er det meningsløst å diskutere om de etterpå burde ha skjønt at offeret ikke var i stand til å hverken protestere eller gi samtykke. Loven er klar på at hvis noen gir et annet menneske rusmidler med den hensikt å skaffe seg seksuell omgang, så er det voldtekt. Mangel på samtykke er voldtekt. Dessverre viser Hemsedal-saken at når vanlige borgere skal være meddommere i en rettssak, så tar de med seg akkurat de samme fordommene vi finner i samfunnet ellers rundt jenter og voldtekt. 

Hemsedal-saken er unik, fordi det for mange av oss er så hinsides av voksne mennesker kan oppføre seg mot andre på denne måten. Og fordi det er nesten ufattelig at det ikke endte med dom. Men den er også veldig typisk. Vi lever dessverre i en voldtekstkultur og i en pornokultur, hvor seksualisert vold er dagligdags og selges til oss som underholdning på TV og internett. Vi lever i en voldtektskultur hvor svært mange jenter utsettes for seksuelle overgrep som aldri blir anmeldt. Fordi offeret er redd for å ikke bli trodd. Fordi de aller fleste voldtekter blir begått på fest, hvor offer og gjerningsmann kjenner hverandre fra før, og hvor rus er inne i bildet. 

Gang på gang ser vi at det i forbindelse med voldtektssaker reises spørsmål om ikke offeret var litt med på det selv, hadde hun ikke egentlig seg selv å takke og hva trodde hun kom til å skje bla bla bla… Denne måten å legge skyld på offeret på er symptomatisk på at vi lever i et samfunn som fortsatt ikke tar vold og seksuelle overgrep mot kvinner på alvor. Hvor seksuell trakassering omtales som flørting, og hvor ufrivillig sex blir til frivillig hvis offeret bare hadde kort nok skjørt eller inntok nok alkohol eller burde visst bedre. Hvor voldtekt er lik sex på avissidenes forsider. Denne måten å legge skyld på offeret på er helt uholdbar, og vi må få en slutt på det nå! Et nei betyr nei, og et mangel på nei er også nei! 

Vi som er her i dag er her for å protestere mot et system som ikke tar vare på ofrene, mot et system som ikke tar vare på kvinners rettigheter. Undersøkelser viser at ca. 10 % av alle kvinner er utsatt for voldtekt, og 20 % voldtektsforsøk. Det anslås at opptil 90 % av alle voldtekter aldri blir anmeldt. Det betyr at tallene gjelder svært mange. Det betyr at vi alle kjenner noen som har vært voldtatt eller utsatt for voldtektsforsøk. Og det betyr at de aller fleste voldtekter ties i hjel og blir holdt skjult. 

Vi ser at flertallet av anmeldte voldtekter aldri kommer til retten. Man skulle da tro at når det først blir reist tiltale, så er det rimelig sikkert at det har skjedd en voldtekt, men allikevel ender et stort antall saker med frifinnelse. Etterforskning av voldtekter må tas på alvor, og vi må få et rettssystem som anvender jus og ikke fordommer når skyldspørsmålet skal vurderes.  Jeg vil ha meg frabedt mannlig advokater som argumenterer for at så få blir straffet fordi strafferammene er for strenge. Voldtekt skal straffes strengt fordi det er en av de verste forbrytelsene du kan begå mot et annet menneske. Derfor bør slike saker ha høyeste prioritet i politiet, og derfor bør slike saker også tas på alvor i rettssalene. Dagens voldtektsstatistikk er et symptom på at vi lever i et samfunn som fortsatt ikke tar kvinners rettigheter på alvor. Derfor sier vi at vi godtar ikke dommen – vi vil ha bedre rettsikkerhet for kvinner i voldtektssaker, og vi vil ha det nå! 

Stor takk til Kvinnegruppa Ottar som var de som arrangerte lokalt. Husk at hvis du er forbanna over denne saken, så nytter det å stå sammen, så meld deg inn i en kvinnegruppe hvis du ikke allerede er medlem. 

tirsdag 23. februar 2016

Knebling av aktivister - støtt pelsvarslerne

 I dag var jeg på plass i Jæren tingrett for å vise min støtte til aktivistene fra Nettverk for dyrs frihet som er tiltalt for å ha brutt seg inn på en pelsfarm på Figgjo. Formålet med innbruddet var å dokumentere hvordan dyra har det. Det kan virke ekstremt å ty til innbrudd, men gang på gang har det vist seg at dette er den eneste måten å dokumentere omfattende lovbrudd og manglende dyrevelferd i denne næringa. Faktisk viser pelsdyrnæringen liten evne til å forstå det som er opplagt for vanlige mennesker med normal evne til empati: At dyr har samme evne til å lide som oss. Spørsmålet vi bør stille oss i møtet med produksjonsdyr er ikke "kan de tenke?" men "kan de lide?". Hvis svaret er ja, er det vårt ansvar som mennesker å unngå unødvendig lidelse. Og det betyr å forby pelsnæringen. Vi klarer oss helt fint uten pels - det gjør ikke dyra. De må tåle uendelig lidelse og ofre livet sitt for at menneskers apetitt på statussymboler skal bli tilfredsstilt.

De fire aktivistene som er tiltalt har også blitt konfrontert med et erstatningssøksmål fra pelsbonde Lodve Haaland. I tillegg til å drive pelsfarmen de tok seg inn på, er han også leder i pelsdyravlslaget avdeling Rogaland og Hordaland. Han har derfor interesse av at det her statueres et eksempel. Aktivistenes stadige dokumentasjon av hvordan dyrene på pelsfarmene har det, har i stor grad bidratt til å snu opinionen i synet på pels. Erstatningssøksmålet oppfatter jeg at har som hensikt å avskrekke andre fra å delta på lignende aktiviteter. Det er et forsøk på å kneble aktivister som minner om Ag-gagklausulene i USA. Nemlig at det å dokumentere dyremishandling og miljøkriminalitet i landbruket og kjøttindustrien straffes strengere enn det dyremishandling og miljøkriminalitet gjør.  Da settes enkelte næringer økonomiske interesser og profitt foran de verdiene vi som samfunn liker å innbille oss at vi setter høyest.

Det var faktisk ganske interessant å sitte som tilhører i retten i dag, selv om jeg dessverre ikke fikk med meg mer enn de første timene av forhandlingene. Selv om erstatningssøksmålet tas opp som et tillegg til straffesaken som handler om selve innbruddet, så var det begrunnelsen for erstatningskravet det ble mest tid på i de innledende innleggene. Aktivistene anklages for å utgjøre en smittefare fordi de besøker flere farmer og kan dra med seg smitte mellom besetninger. Derme måtte bonden utføre omfattende testing på dyrene i etterkant. Samtidig kom det klart fram i retten at bonden selv rett etter besøket fra aktivistene hadde fått pålegg av Mattilsynet om å installere smittesluser på sine anlegg. I et nytt pålegg fra Mattilsynet datert oktober 2015 kommer det fram at pålegget fortsatt ikke er fulgt.  Med andre ord følger ikke bonden selv gjeldende krav til smittevern. Da blir det lite troverdig å kreve erstatning fra aktivistene for å påføre ham ekstra ugifter til smittevern. Det kom også fram at aktivistene kjenner til smittefaren og bruker det samme verneutstyret som bøndene for å unngå smitte. Det ble heller ikke funnet noen smittede dyr etter besøket.

Det var også interessant å høre på hvordan Haalands advokat ordla seg. Aktivistene ble stadig omtalt som "nettverket", og til tross for at de bare står tiltalt for ett enkelt forhold ble det hele veien referert til deres "innbruddsraid". Her skulle det med andre ord skapes et inntrykk av et kriminelt nettverk som drev med omfattende ulovlig aktivitet. Samtidig når det ble referert til Plasmocytose, det smittsome viruset som aktivistene ble anklaget for å kunne spre gjennom sine aktiviteter, så ble det bare veldig kort referert til mulig lidelse for dyrene, mens det ble framhevet at viruset kunne gi redusert pelskvalitet og dermed økonomisk tap for bøndene. Med andre ord kommer pengene foran dyrene.

Her støtter jeg aktivistene, selv om de bryter loven i sin virksomhet. Ja, det er ulovlig å ta seg inn på en annens eiendom uten samtykke. Men det er også en lov om dyrevelferd som blir brutt daglig i pelsfarmene og som politiet viser liten vilje til å etterforske.  Jeg mener aktivistenes aktiviteter er i samfunnets interesse. Vi skylder dem en stor takk for at de avdekker forholdene på pelsfarmene. Bildene og videoene de viser er grusomme, og vi kan ikke være bekjent av at denne næringen fortsetter å operere og i tillegg mottar store subsidier fra staten.

Møt gjerne opp i Jæren Tingrett onsdag 24. februar for å vise din støtte. Følg Nettverk for dyrs frihet på Facebook, del bildene deres, hjelp til med å spre bevissthet. Og ikke gå med pels. Ikke bidra til å opprettholde en uetisk og forkastelig mote!

tirsdag 26. januar 2016

Om gutter og jenter på byen

Natt til søndag var jeg med i en gruppe av politikerne som fikk en omvisning i Stavangers uteliv. Anledningen er at skjenkereglene i Stavanger skal revideres. Da må vi se hva som skjer på byen og hva som fungerer bra og evt. dårlig med dagens regelverk.

De aller fleste partier var med, og selv om vi var spredd i alder var nok flertallet godt over 40 og av hannkjønn. Etter byturen har Stavanger Aftenblad laget et oppslag basert på kommentarer to av de mannlige politikerne la ut på Facebook. Tilsynelatende er det disse husker best at enkelte jenter hadde lite klær på. Jeg må få tilstå at jeg også var med og kommenterte antrekk (er det noen som ikke legger merke til hva andre har på seg når de går ut?). I hovedsak var kommentarene knyttet opp til årstiden og at litt for mange ikke hadde yttertøy selv om det var januar. Og så vidt jeg kan huske var de fleste av oss like bekymret for alle de unge mennene som manglet både jakke og lue - noen var ute i bare t-skjorta. Så nei, problemet med Stavangers uteliv er selvsagt ikke at jentene har for lite klær på, og om de velger å gå med lite klær for å vise hvor fine de er (som en politiker ble sitert på), så er selvfølgelig deres grunner for å kle seg som de gjør noe mannlige politikere bør holde seg unna å spekulere i. Særlig når vi lever i et samfunn hvor kvinner hele veien blir fortalt at de må være tiltrekkende og oppfylle snevre definisjoner av hva som er sexy og pent for å ha rett til å bli sett og hørt, men hvor de blir møtt med latterliggjøring og sanksjoner hvis de er litt for flinke til å være sexy eller viser for tydelig at de vil bli likt. Derfor er det synd om det er dette enkelte husker og om det er dette folk tror at politikerne fra bystyret var opptatte av når vi var på byen. Her er jeg også litt i konflikt mellom en trang til å forsvare et par eldre menn jeg møter i bystyret og som åpenbart har vært uheldige med formuleringene sine, og samtidig trangen til å påpeke at dette nettopp illustrerer et av problemene med likestilling: Mange menn har fortsatt en trang til å kommentere kvinners utseende, antrekk og oppførsel, og de skjønner ikke alltid selv at de da gjentar og forsterker patriarkalske maktstrukturer i samfunnet. For når en gråhåra mannlig bystyrepolitiker uttrykker bekymring for rusa og lettkledde jenter som knapt kan ta vare på seg selv ute på byen, så inntar de en farsrolle hvor deres trang til å kontrollere jenters oppførsel blir forkledd som faderlig omsorg. Det er godt mulig de ikke en gang ser selv at det er dette de gjør - de som selv har makt og privilegier er nemlig ofte blinde for hvor skeivt dette er fordelt.

Det jeg observerte natt til søndag som var langt mer interessant var hvordan folk bokstavelig klumpet seg sammen rundt Burger King og hvor absurd dominerende dette spisestedet er i bybildet på natta. Måten lokalet er organisert gjør det det blir kø og kaos - disken er rett innenfor inngangsdøra og er det mer enn fem som skal bestille mat så blir det kø ut døra. Videre var måkene ute i hundretall. Dette er fugler som egentlig ikke er nattaktive, men det er tydeligvis natt til søndag de inntar hoveddelen av sine kalorier. Det var også mange som så svært unge ut i køen inn til 18-årsstedene, og jeg skjønner godt at det å hindre at mindreårige kommer inn kan være en utfordring. Vi erfarte også hvordan dørvaktene sendte beskjeder til hverandre og hvordan de flere ganger kom bort til politiet for å si fra om problemer eller potensielle bråkmakere. Og vi så hvor stor beredskap politiet hadde selv på en vanlig lørdag i en rolig måned. Det er ingen tvil om at politiets nærvær i sentrum i helgene bidrar til å redusere vold og konflikter. Det betyr ikke at vi ikke trenger å vurdere å innskrenke skjenketider eller ha te kritisk blikk på hvor mange utesteder sentrum tåler før det blir for mye. Hvis vi kan få ned beruselsnivået enda litt mer og sørge for at folk kommer seg fortere hjem fra sentrum så kan det frigjøre ressurser som politiet kan sette inn i andre bydeler eller på andre problemområder. Det er nemlig synd om utelivet i Stavanger bare kan fungere og være trygt hvis vi blir passet på av uniformert politi og proffe vakter hvor vi enn går og står.

torsdag 22. oktober 2015

Ny høst i bystyret

Du vet den følelsen når du begynner på et nytt semester og må sette deg inn i masse nye ting, kjøpe nye pensumbøker og bli kjent med nye folk? Litt sånn er det å begynne på en ny periode i bystyret. Masse nye ansikter, og de som du kjenner fra før skal sitte i andre kommunalstyrer og jobbe med andre saker enn sist. Denne perioden er jeg valgt inn som fast representant, ikke bare vara. I stedet for å henge rundt i utkanten av bystyret og bare følge sånn halvveis med så skal jeg nå jobbe mye mer jevnt og trutt med sakene. Rødt har også sikret seg fast plass i bydelsutvalget på Storhaug, og jeg har også valgt å ta denne plassen selv. Mye fordi jeg møtte litt som vara i forrige periode og syns disse møtene var kjekke, og mye fordi Storhaug er en av de bydelene hvor det skjer mest. En stor del av de reguleringsplanene som kommer til bystyret gjelder Storhaug, og da er det en fordel at vi kommer tidlig inn i behandlingen, særlig siden så mange av våre medlemmer og sympatisører bor i denne bydelen. Vi skal kjempe for at vi får en fortetting og fornying uten at det går ut over livskvaliteten til innbyggerne. Det betyr å si nei til høyere byggehøyde enn fem etasjer, nei til monsterblokker og ekstremt høy arealutnytting. Det betyr vektlegging av gode utearealer, gode solforhold og prosjekter som bidrar positivt til nabolaget med å tilføre netto nytt grøntareal og nye lekeområder. Det betyr fokus på barnehageplasser og infrastruktur, plassering av skole og butikker. Dessverre blir det nok som før, at Høyre sier ja til omtrent alt og ikke ser det som sin oppgave å drive aktiv byutvikling ("det er utbyggerne som styrer byutviklingen, ikke politikerne"), men vi skal gi dem motstand og jobbe for en sosialistisk byutvikling. 

Jeg registrerer også at Oslo har fått et nytt byråd støttet av Rødt, og allerede før det nye bystyret er konstituert er de truet med søksmål i milliardklassen på grunn av den nye politikken de har lovet. Jeg tar det som et tegn på at de har klart å utfordre de som har mest å tape på forandring, og da er de allerede på vei til å oppnå det de - og velgerne - ville: Å få til et reelt politisk skifte og en reell venstresidepolitikk, for folket - mot pengemakta. Jeg tror ærlig talt ikke at det å fjerne biltrafikken fra Ring 1 vil være verdens undergang. Dette er jo en bitteliten del av Oslo. Hvor mange av de som bor her er avhengige av bil? Jeg vil tro de fleste kan gå til jobb, eller har mulighet til å bruke kollektivtransport, eller er så steinrike at de ikke trenger å gå på jobb en gang (da snakker jeg om Tjuvholmen, selvfølgelig). Og hvis de trenger eksempler på hvordan dette kan gjøres kan de se på Stavanger. Med gågatene vår har vi et tilnærmet bilfritt sentrum i dag, samtidig som de som bor i sentrum har mulighet til å kjøre til og fra eiendommene sine (men stort sett ikke gidder siden de fleste boligene mangler parkeringsplasser). Og når det gjelder om det er lovlig å bestemme at alle nye barnehager skal drives i offentlig regi, så er vel ikke dette verre enn det som det forrige byrådet gjorde, nemlig å si at alle nye barnehager skulle være private? Eller består problemet i at det ikke lenger er fritt fram for velferdsprofitører i hovedstaden? Uffda, hvem kan ha noe å tape på det, mon tro? Ikke småbanrsforeldre og ikke de ansatte, i hvert fall. Nye barnehager i offentlig regi betyr jo bare at nye barnehager er underlagt kommunens krav til kvalitet, kompetanse og voksentetthet, og at de ansatte får skikkelige pensjonsordninger og arbeidsforhold. Gratulere med nytt byråd, Oslo! Vi i Rødt skal jobbe for å begrense velferdsprofitørenes innflytelse også i Stavanger.

lørdag 11. april 2015

Nrk og Trygdekontorets trakassering av meningsmotstandere

Alle har vel fått med seg hvordan Nrk og Trygdekontoret denne uken har forsøkt å latterliggjøre og kneble kvinners rett til å ytre seg offentlig gjennom sin porno-parodi på Kari Jaquesson. I oppfølginen av denne farsen har da medlemmer av Kringkastingsrådet antydet at de ikke trenger å ta klagene som har kommet inn i etterkant av programmet så veldig alvorlig, fordi det er stort sett bare kvinner som har klagd. Med andre ord - er du "bare" en kvinne, så teller meningene dine mindre enn om du er mann. I følge Nrk. Mens vi i fjor feiret stemmerettsjubileet er vi visst i år tilbake til virkeligheten hvor kvinner helst ikke skal yre seg offentlig, og alt det menn finner på er bare morsomt og gøyalt. Så lenge man  er mann og kaller ytringene sine humor eller satire er visst alt lov når man jobber i Nrk, jamfør Radioresepsjonens omtale av unge kvinnelige bloggere i fjor.

Jeg vil oppfordre alle, både kvinner og menn, til å klage på Trygdekontorets innslag. Dette dreier seg ikke om Kari Jaquesson som individ, dette dreier seg om hvordan kvinner som gruppe blir behandlet når de ytrer seg i den offentlige debatten. Lenke til klageskjema kommer her:
http://www.nrk.no/informasjon/klag-til-kringkastingsradet-1.7960576

Dette er klagen jeg skreiv. Det tok meg ca. fem minutt.

Jeg vil klage på Trygdekontorets innslag denne uken hvor de svarer på Kari Jacquessons kritikk av tidligere pornoinnslag i programmet med å lage et nytt pornoinnslag med "Kari Jack-Offson"i hovedrollen. Dette er ren trakassering av en meningsmotstander. Rent bortsett fra at jeg vil ha meg frabedt at Nrk bruker mine lisenspenger på å lage porno, så mener jeg dette er en uakseptabel møte å møte kritikk på. Kvinner har i alle år måtte tåle nedsettende seksuelle karakteristikker i den offentlige debatten. Når kvinner  ytrer seg offentlig om noe har det vært en veljent hersketeknikk å svare med å kommentere kvinnens utseende og seksualliv eller komme med nedsettende seksuelle karakteristikker. Kvinner som offentlig kritiserer porno og hyperseksualisering av samfunnet får ofte slengt tilbake at de bare er sure fordi ingen vil ha dem og at de trenger et godt knull. Denne hersketeknikken har nå altså Nrk benyttet seg av i beste sendetid. Jeg syns dette er uakseptabelt. Nrk bør beklage ikke bare til Kari Jacquesson, men til alle kvinner. Og Trygdekontoret bør få en ny redaktør som har litt bedre gangsyn. Dette dreier seg ikke om en enkeltperson og hva hun evt. mener om Trygdekontorets innslag. Dette dreier seg ikke bare om Thomas Seltzers eventelle rett til å trakassere en meningsmotstander. Dette dreier seg om en større sammenheng hvor kvinner verden over daglig blir utsatt for seksuell trakassering og ydmyking. Når Nrk nå nekter å se sitt innslag i  en slik sammenheng er det både flaut og pinlig, og det vitner om at de ansatte i dette programmet ikke er i stand til å forvalte Nrks samfunnsoppdrag. Jeg vet at reperesentanter for Nrk har antydet i media at så lengde det "bare" er kvinner som klager, så kan ikke klagene tillegges så mye vekt. Jeg ber imidlertid om at min klage tas alvorlig, og at dere husker på at det er over 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. At våre stemmer og våre synspunkter ikke skal telle i dagens samfunn er dermed en latterlig holdning.

Og nå må jeg ut og stå på stand for Ottar!

tirsdag 18. november 2014

Hent Kamuran Kaplan hjem!

I dag deltok jeg sammen med 150 andre i en støttemarkering for å vise at vi ønsker at Kauran Kaplan skal få komme hjem til Norge.  Kaplan ble sendt ut av landet i 2011, og ilagt et fem års innreiseforbud. Dette til tross for at han hadde kone og tre barn i Norge, og til tross for at resten av familien ble innvilget opphold og seinere statsborgerskap på grunn av sterke menneskelige hensyn. Kaplan anket vedtaket gjennom alle rettsinstanser, men etter å ha tapt i høyesterett ble han sendt med tvang til Tyrkia, hvor han har levd en kummerlig tilværelse uten mulighet til å besøke familien. I sommer bestemte menneskerettsdomstolen i Strasbourg at Norge hadde brutt menneskerettighetene med vedtaket sitt, men mange måneder seinere er Kaplan fortsatt i Tyrkia. Han har fått beskjed om at han kan søke familiegjenforening, men kona har for lav inntekt til at dette kan innvilges. Det var nemlig Kaplan som var familiens hovedforsørger, han jobbet og betalte skatt i ti år før han ble deportert. Under er appellen jeg holdt i dag:Appell – Kamuran Kaplan 18. november 2014

Venner – kamerater!

Nok en gang er vi samlet til demonstrasjon til støtte for Kamuran Kaplan og familien hans. Nok en gang er vi samlet i fordømmelsen av norske myndigheter og asylpolitikken. Hvis en sak viser hvor inhuman og kafkaesk norsk innvandrings- og asylpolitikk er, så er det denne saken.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avgjorde i sommer at norske myndigheter gjorde feil i å utvise Kaplan og gi ham fem års innreiseforbud til Norge. Fem års adskillelse fra familien! Men til tross for dette får han ikke komme hjem. For å få komme hjem til Norge må han søke familiegjenforening. Og kona hans tjener for lite til at dette kan innvilges. Etter å ha brutt menneskerettene, bruker nå norske myndigheter regelverket mot Kaplan for å hindre ham i å komme hjem. Etter å ha fratatt familien deres forsørger, bruker nå myndighetene mangel på inntekt mot dem. I stedet for å gi ham og familien en beklagelse og billett på første klasse hjem, stenges han ute på grunn av formaliteter. Hvor mye urett skal vi begå mot et menneske? Dette viser nok en gang at norsk asylpolitikk, og norsk utlendingsforvaltning, er for firkantet, for tilfeldig, og for lite menneskelig. Kaplan hadde en jobb. Han betalte skatt. Han hadde venner og kolleger som støttet ham. Han var en del av lokalsamfunnet. Men norske myndigheter ville ikke la ham bo i landet. De tvang ham til et liv i angst. Gang på gang avslo de saken hans. De drev ham til randen av selvmord før de sendte ham til Tyrkia. Og nå er Norge dømt for å ha brutt menneskerettighetene. Men fortsatt nekter norske myndigheter ham å komme hjem, de nekter en far å være sammen med barna sine, de nekter mann og kone å leve sammen, de nekter en bedrift å få tilbake en betrodd arbeider. Justisminister Anundsen vil ikke ta i saken, i stedet vil han at de samme utlendingsmyndighetene som ikke kan menneskerettighetene skal vurdere saken på nytt. De samme utlendingsmyndigheten som gang på gang har vist mangel på medmenneskelighet skal vurdere som det kan gis unntak fra reglene på grunnlag av sterke menneskelige hensyn. Det høres ut som en dårlig vits! Hvordan kan vi ha tillit til at saken blir behandlet ordentlig?

Menneskerettene sier at alle mennesker har lik verdi, at alle har krav på et liv uten forfølgelse, et liv i verdighet, et liv i frihet. Barnekonvensjonen sier at barn har rett til omsorgspersoner, en familie, til trygghet. Er dette bare fine ord på et papir? Gjelder det bare de som er etnisk norske, som ikke har krysset en landegrense på søken etter et bedre liv? Vi må si nei til den inhumane asylpolitikken! Vi må si i fra at vi finner oss ikke i at UDI og UNE ødelegger familier og skaper angst og utrygghet. Vi finner oss ikke i at våre venner og kollegaer blir sendt ut til forfølgelse og fengsel! Denne saken er dessverre bare en av mange. Denne saken er ikke et demokrati verdig! Denne saken er ikke en rettstats verdig! Denne saken er ikke Norge verdig. Hent Kamuran Kaplan hjem! 


Vil du lese mer om saken? Her er noen linker:

Norske myndigheter tok pappa fra oss
Justisministeren sier "ikke mitt bord"
Kaplan-utvisning brøt menneskerettskonvensjonen
Kaplan vant, men får neppe komme hjem